ריבית בנק ישראל (ריבית מוניטרית) – הריבית בה מלווה בנק ישראל כספים לבנקים המקומיים למשך תקופה של שנה. ולמה זה אמור לעניין אתכם מה קורה בין בנק ישראל לבין הבנק שלכם?
בעיקר, כי ריבית זו משמשת כריבית הבסיסית במשק במשך אותה שנה, ועל בסיסה נגזרות הריביות האחרות, למשל, ריבית פריים.

והיא1993ריבית בנק ישראל היא הריבית שעליה מכריז נגיד בנק ישראל . הכרזה זו נהוגה מסוף בבחינת סמן לבנקים המסחריים שעל פיו הם משנים את שעורי הריבית על פקדונות ועל אשראי בשקלים לא צמודים. הריבית המוצהרת משפיעה על גם על ריבית הפריים (רבים נוטים לחשוב שריבית הפריים היא ריבית . 1.5%בנק ישראל). ריבית הפריים מורכבת מריבית בנק ישראל + , הייתה ריבית המוצהרת גורם מרכזי בקביעת הריבית על על ההלוואות המוניטריות1998עד ינואר במרכז שבנק ישראל היי מעמיד לבנקים המסחריים. מאז מהווה הריבית המוצהרת סמן עיקרי לקביעת הריבית במכרזים על פיקדונות הבנקים בבנק ישראל.

ריבית הפריים אינה מושג משפטי. בנק ישראל מעולם לא הגדיר נוסחה לחישובה. בישראל בחרו מעל ריבית בנק ישראל. עם זאת, כל תאגיד בנקאי יכול 1.5% הבנקים לייצב את ריבית הפריים על לקבוע מהי ריבית הפריים אצלו, בהתאם לשיקוליו העסקיים. כל בנק רשאי לשנות את המרווח "הקבוע" לכאורה ככל שהוא מוצא לנכון.

מסיבות אלה אין לייחס לגובהה של ריבית הפריים חשיבות עודפת בכל הקשור לתמחור ההלוואות או הפיקדונות במשק. בפועל, הבנקים קובעים את המחיר הסופי על הלוואות בהתאם להערכתם לגבי . בהתאם, הם יכולים 0.5% או פריים פחות 2% מצבם הפיננסי של לקוחותיהם – למשל: פריים ועוד להציע סוגי פיקדונות בריביות שונות.

ריבית הפריים שימשה בעבר כריבית ללקוחות מועדפים של הבנקים, כלומר כאלה שהסיכון שכרוך בהלוואה להם הוא נמוך. לקוחות אלה נבדלים מלקוחות סאבפריים, שנתפסים כמסוכנים יותר ולכן נדרשים לשלם ריביות גבוהות יותר.

בשנים האחרונות, מעורר גובהה של ריבית הפריים מחלוקת ומחאה לא קטנה בקרב אנשים פרטיים מיתולוגיים. עוד נטען, כי הפערים 1.5% ואף אנשי פיננסים, אשר טוענים כי אבד הכלח על אותם 1.5% (לבין אותה תוספת של 0.1% העצומים בין ריבית בנק ישראל) נכון לכתיבת המאמר היסטוריים המועמסים עליה הינם לא הגיוניים, ולבנק ישראל ולבנקים )שלהם המצב מעניק נקודת משא ומתן גבוהה, הנוחה להם מאד( אין שום אינטרס לשנות את המצב ולהפוך אותו לנוח יותר עבור הלווים. מבחינה זו, כך מרחיבים וטוענים המתנגדים, הבנקים עוסקים בקהל שבוי, שכאשר מדובר בהלוואות גדולות (כמשכנתא או רכישת מכונית), אין לו ברירה אלא להגיע אליהם, גם אם גובהה של ריבית הפריים איננו מתקבל על דעתם. האם מתגבשת כאן מחאה משמעותית? רק ימים יגידו. ריבית בנק ישראל היא בעצם כלי העוזר לנגיד לשלוט על רמת האינפלציה בשוק

מאמר מדמרקר

"בנק ישראל יעלה את הריבית בקצב מהיר יותר בשנתיים הקרובות מחשש ששעון החול לנרמול המדיניות המוניטרית מתקצר". ההנחה המרכזית של חברון היא כי בדומה למקבילו האמריקאי, בנק ישראל נותן חשיבות לצבירת תחמושת על ידי העלאת ריבית כדי להתמודד עם המשבר הבא. הנחה זו מנוגדת לדעה בה מחזיק חברון ולפיה ריבית יש לעלות רק כשצריך, קרי כשהאינפלציה מאיימת, אך להערכתו ההאטה הכלכלית בעולם, וגם בשוק המקומי, מסמנת את סוף המחזור הכלכלי של ועשוי להימשך עוד שנתיים לפחות, כך שחלון ההזדמנויות 2009 הצמיחה הגלובלית שהחלה בלצבירת נשק הולך ומצטמצם.

בתחום המשכנתאות בעבר מסלול הפריים לא היה מוגבל ניתן היה לקחת גם את כל המשכנתא במסלול זה . כיום ניתן לקבל רק שליש מגובה סכום המשכנתא במסלול הפריים, וזאת בעיקר מחשש של בנק ישראל כי בעת עליית הפריים, ההחזר החודשי של המשכנתא לציבור הלווים יעלה משמעותי עד אשר לא תיהיה באפשרותם לשלם. למסלול הפריים יש כמה יתרות במשכנתא: .ניתן לפרוע אותו תמיד ללא הפרשי היוון (קנסות) 1 .- . ולכן היא מאוד 2 0.7% – 0 וניתן לקבל הפחתה של בין 1.75% הריבית היום עומדת על נמוכה היום .הוא לא צמוד למדד 3 החסרון : שהוא בר שינוי ולכן צפויה להיות עליה של הריבית וכן עליה בהחזר החודשי

כתיבת תגובה