מהי הלוואת הזכאות ממשרד השיכון

הרבה מתבלבלים בין הזכאות למשכנתא לבין הלוואת הזכאות ממשרד השיכון. זכאות למשכנתא היא בעצם האישור העקרוני. היום אנו נעסוק בזכאות מטעם משרד השיכון.

הלוואת זכאות, היא הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות בנקים נותני משכנתאות שהורשו לכך, לצורך רכישה או בניית דירה למגורים. הזכאות ניתנת למגזרים שונים באוכלוסייה, על סמך קריטריונים שקבעה המדינה. הלוואת זכאות נועדה לסייע לך לרכוש דירה ולהגשים את החלום לבית משלך. בעזרת ההלוואה באפשרותך לרכוש את הדירה באופן מיידי, ולפרוע את ההחזרים החודשיים במשך תקופה ארוכה ובתנאים נוחים.

כיצד נקבעת הריבית בהלוואת הזכאות

 • סכומי ההחזר החודשי ההתחלתי צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן ההלוואה.
 • לזכאים חסרי דירה, תעמוד הריבית על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות מדד של הבנקים למשכנתאות, שאותה מפרסם בנק ישראל, אך
  לא יותר מ 3%- . הזכאים יוכלו לבחור את תקופת החזר המשכנתא עד 30 שנה, 20 או 25 שנה.והריבית נקבעת ,15 , עם אפשרות לקיצור לתקופות של 10
  בהתאם למספר השנים. ככול שמקצרים את התקופה הרביות נמוכות יותר
 • זכאים חסרי דירה הרוכשים דירה ביישובים המוגדרים "נגב" (מתחת לקו רוחב 90) זכאים לתוספת הלוואה, בנוסף לסכום ההלוואה שנקבע על פי זכאותם
  האישית ובתנאי ריבית זהים.
 • זכאים חסרי דירה הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב' זכאים לתוספת משכנתא של 4.5% ל 20- שנה. שבה בימים אלו אנו לא משתמשים כי

מהם היתרונות בהלוואת זכאות למשכנתא?

 • ניתן לפרוע הלוואת זכאות ללא תשלום עמלה בגין פירעון מוקדם וללא צורך בהודעה מראש
 • הלוואת זכאות המשולבת עם הלוואה בנקאית מעניקה ללווה הנחה גדולה יותר בתשלום עמלת פירעון מוקדם בהשוואה ללווה שאינו זכאי, בעת פירעון מוקדם של ההלוואה הבנקאית.
 • הנחה גדולה יותר בתשלום עמלת פירעון מוקדם – במקרה של שילוב הלוואת זכאות עם הלוואה מהבנק – וזאת לעומת לווה שאינו זכאי בזמן פירעון מוקדם של ההלוואה מהבנק.
 • מחיר השמאות להערכת בדירה הנרכשת מופחת.

מהם הקריטריונים לקבלת זכאות למשכנתא?

 • הממשלה קובעת את סכום ההלוואה לזכאים ואת תנאיה (שיעור הריבית, תקופה, הצמדה וכו') בהתאם לסטטוס האישי של הזכאי ומיקום הדירה הנרכשת/הנבנית.
 • כל אזרח ישראלי חסר דירה, העונה לקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון, זכאי לקבל הלוואת זכאות מן המדינה, כדי לרכוש או לבנות דירה למגורים. במקרים מסוימים, גם אזרח שיש לו דירת מגורים, ונחשב בעל דירה, זכאי לקבל הלוואת זכאות מהמדינה.

כיצד נקבע סכום הלוואת הזכאות למשכנתא?

 • סכום הלוואת הזכאות נקבע על ידי הממשלה, ובשילוב עם הלוואה מכספי הבנק ניתן להגיע עד לשיעורי מימון גבוהים של הנכס. אישור ההלוואה נקבע, בין השאר, על פי כושר ההחזר של הלווה והנכס שמשמש כביטחון להלוואה.
 • אם הלוואת הזכאות אינה מספיקה למימון רכישת הדירה, אפשר להשלים את המימון הנדרש לרכישת הדירה באמצעות משכנתא מכספי הבנק. אם ידוע לך גובה הלוואת הזכאות שלך ואת תנאיה, יהיה לך קל יותר לחשב את סכום ההלוואה הבנקאית הדרוש לך.
 • הלוואת זכאות היא למעשה הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה הניתנת כנגד הדירה הנרכשת/הנבנית. השעבוד יבוטל כאשר ההלוואה תיפרע במלואה.

מי הן האוכלוסיות המקבלות זכאות

 • לרוכשי דירה שאינה חדשה (יד שנייה): הסיוע יינתן אם לא חלפה שנה ממועד החתימה על חוזה הרכישה ותמורתה טרם שולמה במלואה לקבלן, ובתנאי
  שסכום הסיוע לא יעלה על יתרת החוב למוכר הדירה.
 • לרוכשי דירה חדשה (מקבלן): הסיוע יינתן אם לא חלפו 36 חודשים ממועד החתימה על חוזה הרכישה, ותמורתה טרם שולמה במלואה לקבלן, ובתנאי
  שסכום הסיוע לא יעלה על יתרת החוב למוכר הדירה.
 • זכאים הבונים את ביתם רשאים לממש את המשכנתא בתוך 3 שנים ממועד קבלת היתר הבנייה.
 • הסיוע ניתן בכפוף לבדיקה שיבצע הבנק בדבר גובה ההון העצמי ויכולת ההחזר של הזכאים, ובכפוף לבדיקת בטוחות הנוגעות לדירה, כגון: רישום הדירה
  ובדיקת שמאות.
 • קבלת המשכנתא מותנית בהעברת הזכויות בדירה הנרכשת או הנבנית על שם הזכאים וברישום המשכנתא על הדירה.
 • כספי המשכנתא לרכישת דירה יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר. לצורך ההעברה הבנקאית יופקד בבנק למשכנתאות אישור בכתב שיכלול את פרטי
  חשבון הבנק של המוכר, שאליו יועברו כספי המשכנתא.
 • משכנתא לבנייה עצמית ניתנת בשלבים לפי קצב התקדמות הבנייה.

הניירת הנדרשת לקבלת משכנתא

 • תעודת זהות הכולל ספח.
 • במקרה של היריון – אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי.
 • אישורי נכות:
  תוספת בגין שירות צבאי:
  חייל בשירות צבאי סדיר: אישור "מהלך שירות צבאי" או "אישור חובת שירות סדיר". את האישור ניתן לקבל באמצעות אתר צה"ל ישירות לדוא"ל בתוך יום עסקים אחד.
  חייל בשירות מילואים פעיל: "אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי" . מי שבמהלך שירות המילואים שלהם שירתו שש שנים לפחות, כשבכל אחת מהן עשרה ימי מילואים לפחות, יהיו זכאים לתוספת של 0.5% עבור כל 15 ימי מילואים מלאים, וזאת עד לתקרה של עד 10% לזוגות לכל אחד מבני הזוג ובמצטבר עם
  התוספת בגין השירות בצה"ל או השירות לאומי או השירות האזרחי עד 65%
  את האישור ניתן לקבל בדרכים האלה:
  1. פנייה באמצעות "אתר המילואים" בפנייה כללית.
  2. משרתי שירות אזרחי-לאומי: לשם הוצאת תעודת זכאות יש להמציא אישור להטבה במשכנתא או תעודת סיום של שירות אזרחי ממינהלת השירות האזרחי-לאומי.
  3. תצהיר אחים ואחיות
  4. זוגות נשואים צריכים להמציא תעודת נישואין.

מה היה לנו עד עכשיו?

כתיבת תגובה